Chevilliards uppvisning i Jönköping

Det rådde stor spänning hos en var flygintresserad och flygningarna i dag på e. m. var det allmänna samtalsämnet både i staden och omkringliggande platser. Redan vid 4-tiden började folkströmmen Östar Storgatan upp till Smålands artilleriregementes exercisfält.
Uppstigningarna skall äga rum mellan kl. 5 och 7 i eftermiddag. Flera passagerare sägs vara anmälda. Mycket folk från omkringliggande trakter, även vida från, har bebådat sin ankomst.
Redan före kl. 5 var maskinen ute ur hangaren och flygaren färdig för start.Det dröjer inte många minuter förr än motorn börjar surra och maskinen ger sig i väg över fältet. Snart stiger den hastigt till väders, beskådad av den stora massan intresserade åskådare, säkerligen uppgående till 3,000 personer. Denna första flygning blir en demonstration av den djärve flygarens konster. Han stiger till en avsevärd höjd, svänger hit och dit, och sedan bär det av i de mest häpnadsväckande finter och bukter, som skulle kunnat väcka avund hos den skickligaste av luftens befjädrade invånare. Han slår volter alldeles över åskådarna. Publiken stod fullständigt lamslagen av bävan och undran inför detta djärva skådespel, så att de vanliga applåderna höllo på att i första häpenheten utebli. Efter en utomordentligt vacker nedstigning mottages han av publiken med stormande jubel och applåder.

Efter en kort paus stiger flygaren ånyo upp, nu med passagerare. Det är fru Sundstedt, som , iklädd flygdräkt, hjälpes upp i maskinen och strax bär det iväg till väders. Det blir en höjd- och långflykt; maskinen stiger till 600 meters höjd; plötsligt höres som om motorn stannade, maskinen s. a. s. singlar ned, men lika plötsligt sättes motorn åter igång och maskinen flyger ånyo. Efter en stunds kretsande runt flygfältet sker nedstigningen. Därefter äger inte mindre än 4 uppstigningar rum med passagerare, som för sitt äventyr fått betala 100 kronor. Första gången medföljer handl. Hjeronymus från Nässjö, däreftr ing. Isaksson från Stockholm, så notarie Wachtmeister i Jönköping och till sist handl. Karnell. Vid samtliga uppstigningarna utfördes de djärvaste kastningar och volter till publikens stora beundran och tillfredsställelse.

När hr Karnell kommit ned avslutades flygningarna och publiken rusade till för att få se flygaren på närmare håll och hjälpa till med maskinens införande i hangaren.
En lantbo ur publiken gav ett sammafattande intryck av flygningarna med sitt yttrande: "Det vore väl märkvärdigt, om inte flygproblemet nu i draget blir fullständigt löst när man redan kan åstadkomma något sådant här".
På kvällen anordnade de ledande inom Jönköpings Idrottssällskap helt privatim kollation å Stora Hotellet för den franske gästen. Flygaren hälsades vid inträdet i kaféet med "Marseljäsen". Hr H. Karnell höll ett kort tal för honom och överlämnade en minnesbägare från Jönköpings Idrottssällskap. Naturligtvis rådde den bästa stämning.

2008-01-17 17:10 — Jonny Snell