Den 1 augusti i år är det 70 år sedan en J 6, Svenska Aero Jaktfalken (Fv-nr 207 o c/n 75), havererade vid Skögla, några kilometer öster från Skurugata - precis på Östgötasidan om landskapgränsen. Planet hade levererats nytt till F 5 Ljungbyhed i april 1931. Sedan den 26 april 1933 hade det brukats av F 1 Västerås såsom #1207.

Följande fanns att läsa i Eksjö-Tidningen onsdagen den 2 augusti 1933:

Flygplan störtar ned i Västra Ryd.

Västeråsflygaren löjtnant Gislander brändes till döds i planet.

Jaktfalk i spinn från 200 meters höjd.

En ny flygolycka inträffade vid 1-tiden i går, i det att ett flygplan tillhörande flygvapnets jaktkurs, vilken befann sig under förflyttning från Västerås till Rinkaby i Skåne i och för skjutövningar därstädes, störtade i Västra Ryd. Planet fördes av löjtn. Vid Vendes artilleriregemente Folke Gislander, som vid nedslaget skadades till döds. Löjtnant Gislander var ensam i planet.

Flygarna, som vore elva till antalet, hade startat från Västerås kl. 9,45 fm. och efter mellanlandning vid Malmslätt för bensinpåfyllning omedelbart fortsatt färden.

Omedelbart som olyckan blev känd avreste från Malmslätt en undersökningskommission, bestående av löjtnanterna Schyberg och Näslund samt ingenjör Westergård, i bil till olycksplatsen. Löjtnant Näslund förde ett av flygplanen i den grupp som det förolyckade planet tillhörde. Redan dessförinnan hade folk, som hade hur maskinen störtat, telefonledes rekvirerat hjälp från I. 12 och Ing. 2, som kort därefter anlände till olyckplatsen och biträdde med löjtnant Gislanders frigörande från maskinen. De tre maskinerna återvände omedelbart till Malmslätt, då de sågo Gislanders maskin störta i skogen. En landning för att undsätta den störtade var nämligen otänkbar, då ingen öppning fanns i den täta skogen och det är enligt uppgift är flera kilometer till närmaste gård.

På eftermiddagen avreste även flygvapnets haverikommission till olycksplatsen.

För låg höjd för fallskärmshopp.
Enligt vad löjtnant Schyberg erfarit vid samtal med Tredje flygkåren på Malmslätt, tillgick olyckan på fölande sätt:

Flygarna flögo i grupp, varvid löjtnant Gislander flög på högra flygeln. Av okänd anledning flög så löjtnant Gislander framför gruppen. Han gjorde en vertikalsväng till vänster för att återtaga sin förra plats, varvid maskinen gick i spinn. På grund av den låga höjden, 200 meter, hann löjtnant Gislander troligen ej att hoppa med fallskärm. Maskinen, som föll ned i en skogsdunge, fattade genast eld.

Order i radion uppfattades icke.
En preliminär rapport rörande flygolyckan lämnades av löjtnant Schyberg till flygstyrelsen vid sextiden på tisdagseftermiddagen.

I höjd med den södra ändan på sjön Västra Lägern 1,5 mil nordost Eksjö gick löjtnant Gislander, som legat bakom gruppen, fram mellan n:r 1 och n:r 2 och flög på rakbana i den förutvarande kursriktningen utan att giva något tecken. Löjtnant Gislander talade i radion, vilket dock icke uppfattades av gruppen. Han tryckte därefter under sväng åt vänster, vilken sväng avslutade med en Immelmannsväng, sannolikt kraftigt uttagen. I toppläget på Imelmannsvängen befann sig Gislander bakom och till vänster om gruppen. Här vek sig flygplanet åt vänster och övergick i vänster spin, synbarligen ganska flack. Efter ett á två varv i vänsterspinn slog flygplanet så i marken, varvid det omedelbart fattade eld. Löjtnant Gislander synes hava ljutit en ögonblicklig död. Liket befinner sig i Eksjö på I. 12:s bårhus.

Vad flygplanet beträffar har allt brännbart uppbrunnit. Roderlinor och styrorgan i övrigt äro hela med undantag för skador som uppstått dels vi islaget, dels genom branden. Motorn är sannolikt kassabel. Flygplanet kvarligger på platsen under bevakning från I. 12.

Det förkolnade liket måste sågas ut.
Enligt t. f. Landsfiskalen i Österbymo inhämtat av åsyna vittnen, slog den störtade flygmaskinen ned i skogen vid Skögle gård i V. Ryd. Planet hamnade i en gran, gled efter denna o. stannade mot en sten. Folk i närheten som observerat det hela, skyndade till, men vid framkomsten var maskinen övertänd så att de icke sågo föraren som befann sig i densamma. Plötsligt inträffade även en explosion.

Det första undersökningskommissionen från Malmen fick göra vi framkomsten var att såga ut föraren, som fortfarande var kvar i planet. Liket var alldeles förkolnat, och av maskinen var endast skelettet kvar.

Vid olyckstillfället gingo planen på låg höjd, omkring 200 meter. Olyckan inträffade, när löjtnant Gislander gick upp i Imelmannsväng, vars toppläge torde ha varit på 250 eller högst 300 meter. Det var från den höjden han efter två vänster spinnvarv slog ner.

Maskinen var av jaktfalkstyp, d. v. s. samma typ med vilken kapten Einar Lundborg på sin tid föroyckades på Malmslätt. Dessa maskiner tillverkades av Svenska Aero A.-B. i Stockholm.

Sånär hade även skogsbrand uppstått.
Den brinnande maskinen var nära att vålla en skogsbrand. De närmaste träden hade antänts och brunno friskt då folk började anlända till olycksplatsen. Man lyckades dock att släcka elden innan den hunnit taga allvarligare fart.

Då förarna på de tre andra planen observerade störtningen återvände de till Malmslätt för att rapportera det inträffade.

* * *

Folke Gislander var född 1901 och var löjtnant vid Vendes artilleri. Sedan 1928 har han varit kommenderad till flygtjänst och genomgick eftererhållet fältflygarcertifikat jaktkurs samt tjänstgjorde sedan ett par år som stationsofficer på Ljungbyhed tills han kommenderades som lärare vid den nu pågående jaktkursen vid Första flygkåren i Västerås.
Han hade inom flygarkretsar gjort sig känd som en synnerligen duglig och kunnig flygare, varom också hans kommenderingar bära vittne. Hans sörjes närmast av maka och ett barn.

* * *

Flygvapnets haverikommission, kommendör Örnberg, kapten Adliz och sekreterare Nilsson, anlände med nattåget till Linköping, där kommissionens medlemmar möttes av löjtnant Schyberg som ledde tisdagens första undersökningar vid platsen för störtningen. Utredningen av olyckan kommer nu att fortsättas idag, varefter ytterligare en kommuniké i saken torde vara att vänta.

Avkrift Fredric Lagerquist 2003-05-13


Foto: Rosenlöfs foto, Eksjö via SFF arkiv


Svensk Flyghistorisk Förening Region Småland SFF-F

Denna sida är sammanställd av:
Bengt Åhman
Senast ändrad: 2009-11-03