1935-06-01 Loppan - vårt första flygplan

Sommaren 1935 stod Jönköpings Flygklubbs första flygplan, eller rättare sagt glidflygplan färdigt. Det var en Stamer-Lippisch-Zögling som fick namnet "Loppan".


Loppan vid ballonghallen A6

Loppan var en typisk konstruktion för sin tid, ursprungligen konstruerad i Tyskland i slutet av 1920-talet. Den version som klubben byggde var dock av något senare datum. Byggmaterialet var trä. Ett tämligen kraftigt underrede på kroppen bar upp en fackverkskonstruktion i trä som högst upp avslutades med ett s.k. spänntorn, där stagen till vingens översida anslöts. Vinge och stjärtytor var också av trä, klädda med duk. Stjärtpartiet bars upp av fyra stålrör med en diameter på 30 mm och en tjocklek på 0,8 mm, en något ovanlig konstruktionsdetalj. Flygplanet stagades med ett invecklat system av pianotråd på både över- och undersida av vingen, samt mot stjärtpartiet. Rodren manövrerades genom vajrar. Piloten satt helt öppet på en enkel sittställning med ryggstöd. Förutom de uppgifter som finns på treplansskissen, så saknas exakta data för just detta flygplan. Tomvikten torde dock ha varit omkring 80 kg, flygvikt ca 175 kg och glidtalet runt 1:7 vid en fart av knappt 50 km/tim.


Ritning på Loppan

Flygplanet byggdes av klubbmedlemmar i olika bygglokaler i Jönköping, bl.a. också i en lada på dåvarande artilleriregemenet A6. Alla flygningar i början gjordes också inom regementets område. De skedde i en backsluttning ner mot nuvareande A6 affärsområde och startmetoden var uteslutande gummirep. Repet utgjordes av två långa gummirep som sammanhölls av en ring så att systemet bildade ett V, ungefär som en vanlig slangbella! Ringen hakades på en krok i nosen av flygplanet. Ett antal mannar i varje repända sprang sedan utför sluttnngen och sträckte repen. Vid lämpligt ögonblick släppte bromsmanskapet i stjärten som hittills hållit fast flygplanet, loss detta. Flygtiderna blev av naturliga skäl korta men enligt en samtida tidningsartikel kunde "flygtider" på omkring 20 sekunder förekomma. Åren 1935-1936 utfördes på detta sätt omkring 500 starter. Verkligen imponerande med tanke på de primitiva omständigheterna. Mellan flygningarna förvarades planet i en "hangar" tillverkad av material främst från sockerlådor. Hangaren låg i anslutning till en förrådsbyggnad på A6-området. Loppan kunde knappast betraktas som lättflugen. Höjdrodret var mycket känsligt medan skevrodren fordrade krafttag och resoluta rörelser. Detta resulterade i en hel del småhaverier och skavanker som dock reparerades. Flygplanet var också känsligt för hårda sättningar, vilka inte var så svåra att få med ett så känsligt höjdroder och en dåligt fjädrad skida. En hård sättning kändes i pilotens ryggslut och resulterade dessutom ofta i att pianotrådsstagen på översidan tänjdes ut eller gick av. Då fick man rigga om och mäta upp hela flygplanet. Den dåtida tidningsartikeln omtalar vidare: "Sedan en medlem den 1 maj 1937 utfört en mycket avancerad flygning, avslutad med en mindre elegant landning, blev planet reparerat och förstärkt för start med bilbogsering".


Loppan klar för flygnin
Under ett antal år användes sedan flygplanet, tillsammans med ett systerflygplan, 12 meters Zögling, på Jönköpings gamla flygfält vid Rocksjön. Där kunde man tillämpa bilstart vilket innebar att flygplanet bogserdes med en vajer efter en bil. Upp till 150 m vajer kunde användas, vilket gav en höjd 100 m och en "flygtid på bortåt 2 min". Med båda planen utfördes under 1938 inte mindre än 936 starter, samtliga med bilbogsering.

Flygtiden var 5,5 timmar! Det gav en flygtid på i medeltal 21 sekunder per flygning. Siffrorna ger anledning till eftertanke och visar verkligen hur lite flygning dessa pionjärer fick ut av allt sitt arbete och slit med flygplan och utrustning, eftersom de var helt hänvisade till att bygga och tillverka allt själva. Loppan togs ur bruk i början av 1940-talet. Troligen har delarna eldats upp, men några helt säkra upplysningar om detta har inte stått att få. Om någon läsare av dessa rader har upplysningar om flygplanets öde, känner till detaljer om bygget, utrustning, eventuella kvarvarande detaljer, ritningar eller händerlser i och omkring detta flygplan, vänligen kontakta författaren till denna artikel. Författare: Stig Karlsson, Jönköping.

2007-11-19 18:16 — Björn Åstrand