Årsmöte 2012-02-15

Årsmötet som hölls på Villa Björkhagen samlade 30 medlemmar och i Hedersordförande Bo Carlsons frånvaro valdes C-E Linghoff att föra klubban med alltid säker assistens av Claes von Sydow som sekreterare. Verksamhets-berättelse och ekonomisk redovisning kunde efter
godkännande läggas till handlingarna och styrelsen gavs full ansvarsfrihet för 2011.
Vid efterföljande val omvaldes styrelsen i sin helhet att leda SFF-Småland även 2012.Efter årsmötet berättade C-E Linghoff att styrelsen har beslutat att utse Bo Widfeldt och Tore Eriksson till Hedersmedlemmar i föreningen. Tore kunde inte närvara vid årsmötet men Bo fick under folkets jubel motta ett av Torstein L. Wallmo utformat Hedersmedlemsdiplom.
Styrelsens beslut var inte svårt att motivera med tanke på att både Tore och Bo redan från ”begynnelsen” har tillfört region Småland mycket gott genom sitt engagemang i både dess styrelse och dess verksamhet. Dessutom vill styrelsen framhålla Tore Erikssons omfattande arbete med identifiering av personer, flygplan m.m. i SFF:s bildarkiv, vilket även rönt uppmärksamhet och uppskattning från SFF riksstyrelse. Bo Widfeldt är vida känd genom sin mångåriga och professionella flyghistoriska research med sammanhängande författar- och förläggarskap.

Efter årsmötet berättade Bo Widfeldt om de nödlandningar som bevisligen skedde i

Småland och på Öland mellan 1939 och 1945, inalles 27 st. Flygplanen tillhörde såväl Tyskland som de allierade och varje händelsebeskrivning kunde visualiseras med foton som Bo lyckats få fram. Ett mycket uppskattat föredrag om flyghistoriska händelser under WW II i vår omedelbara närhet.

Föredraget och kvällens verksamhet uppskattades och gav även gensvar i form av några nya regionmedlemmar.

(Händelser och foton kan studeras på vår hemsida under Flyghistoria / Kronologisk / 1935-1945 Främmande flyg)

Finns även under Flyghistoria/Diverse/Nödlandningar i Småland 1939-1945

CvS & C-E L