Årsmöte Svensk Flyghistorisk Förening - Regionavdelning Småland, 2013-02-13)

Svensk Flyghistorisk Förening - Regionavdelning Småland med säte i Jönköping har hållit årsmöte den 13 februari på Villa Björkhagen som samlade 30 medlemmar och i hedersordförande Bo Carlsons frånvaro valdes C-E Linghoff att föra klubban med assistens av Claes von Sydow som sekreterare. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kunde efter godkännande läggas till handlingarna och styrelsen gavs full ansvarsfrihet för 2012.
Vid efterföljande val, utan personella förändringar, fortsätter därför samma styrelse att leda SFF-Småland även 2013. Efter konstituering; ordförande C-E Linghoff , v. ordf. Lars Fogelqvist, kassör Claes von Sydow, sekr. Sune Hult samt Torstein Landström Wallmo, Ulf Anderson och Nils-Arne Nordahl. Även posterna som revisorer och valberedning fick förnyat förtroende.
C-E Linghoff berättade att styrelsen har beslutat att utse Torstein Landström Wallmo till Hedersmedlem i föreningen. Styrelsens beslut var inte svårt att motivera och hade följande lydelse: ”Torstein har en speciella ådra att kunna se genom flygplan och med stor precision fånga spryglar och spant samt flygplanens egenheter i övrigt. Som föreningens Aviation Artist har han medverkat i många publikationer med sina konstnärliga alster. Han tilldelades f ö Söderbergsplaketten (nr 27) år 1999 för arbetet han lagt ner som aktiv i SFF:s verksamhet och har varit dess medlem sedan mitten av 60-talet”. Beslutet uppskattades av årsmötesdeltagarna.
Efter årsmötet berättade Åke Jansson från Vallentuna Aviatörförening om sina flygningar i Afrika under 30-års tid, företrädesvis i Kongo och det flygplan av typen C47 (DC3) som han bl a är ägare till sedan 1977 och som numera flygs från föreningens fält i Vallentuna.
Föredraget och kvällens program i övrigt uppskattades och konstaterades dessutom att föreningens hemsida rönt stor uppskattning bland såväl medlemmarna som inom SFF i övrigt. Antalet medlemmar i SFF-Småland uppgår till 90 st.

(C-E Linghoff)

Mer utförlig refferat om Åke Jansson nedan.

Mitt liv i Kongo

Åke Jansson, född och uppvuxen i Vallentuna, gästade oss på årsmötet den 13 februari 2013. Han berättade, att han vid endast 14 års ålder, 1956, sökte flygutbildning vid segelflygskolan på Ålleberg. 15 år var minimiålder för att påbörja segelflygutbildning, men eftersom han skulle fylla 15 år under kursens gång, så fick han börja.

Efter några år i Stockholmstrakten med diverse småflygande, sökte han till flygvapnet och blev antagen, men någon utbildning påbörjades inte, ty strax innan den skulle börja, läste han en annons, där en amerikan sökte piloter. Åke, tillsammans med en kompis, åkte till amerikanens hotell och blev intervjuade och denna intervju slutade med att Åke, trots protester från sina föräldrar, fick erbjudande om att få flygjobb i Kongo.

1964 flög han så till Kinshasa i Kongo, startade i Sverige i -22 gr. och landade i Kinshasa i +40 gr, en verklig temperaturchock. Han blev där anställd av CIA, som vid den tiden var inblandade i bl.a. det Kongolesiska flygvapnet. Vid ankomsten utrustades han med flygplansmek- verktyg och en kpist. Då som nu förekom det en del oroligheter i denna del av Afrika, varför man skulle kunna försvara sig.

Arbetet började med mekande av flygplan som T6, DC3, DC6 och så småningom även
en flygutbildning, CPL- och tvåmotorutbildning. (CPL=Commercial Pilot License). Första flygningen som styrman, gjorde han i en B26 Invader, tillsammans med en colombiansk flygkapten, som talade dålig engelska och vilken han hade svårigheter att förstå ibland. Då var Mobuto president och för att minska risken för oroligheter i Kongo förflyttade han kongoleser runt i landet, och dessa förflyttningar av människor var, under en tid, en stor del av Åkes första flygförarjobb. Mobuto var mycket spendersam med pengar och många transporter skedde med bl.a. avlöning till Mobutos anställda ute i bushen. Dessa pengaflygningar genomfördes med Beechcraft C45. Vid denna tiden fanns ej GPS, varför alla flygningar fick ske med karta, kompass och s.k. ”död räkning”. Kartunderlaget var dåligt och många områden var ej kartlagda alls, så ibland flög man ”i blindo”. I början på 70-talet så kom dock GPS och flygningarna blev genast mycket säkrare.

Hurdan var då kongolesen? Jo, han tar en solstol och sätter sig i skuggan under ett bananträd och sitter där länge och efter ett tag så faller det ner en banan och han får mat. Efter en regnskur droppar det regnvatten från bladen på bananträdet och han får i sig vätska. Så fördriver kongolesen sin dag. En skröna – eller?

Efter pengaflygningarna fick Åke anställning i det kongolesiska flygvapnet, ty amerikanarna, CIA, lämnade landet och Kongo. Åke fick då också permanent uppehålls- och arbetstillstånd och flög mest med DC3. Han fick så småningom kontakt med en amerikansk affärsman, som sålde och uppförde monteringsfärdiga hus i Kongo. Åke anställdes som pilot hos denne och fick uppdraget att flyga till USA för att köpa en DC3. Efter en rundtur i USA och efter 20-talet inspektioner av DC3, fanns det inget som var bra, det mesta var skrot. En flygplanshandlare i Oshkosh tipsade då Åke om 12 st DC3 i Kanada, varför han åkte dit och hittade en DC3 som, efter noggrann besiktning, var i bra skick. Han köpte densamma för 80.000 dollar och flög den till Oshkosh. Flygplanshandlaren i Kanada kontaktade sedan Åke och bad honom att också flyga de andra DC3 till USA. Så skedde och under flygningen med en av de andra konstaterade Åke att den fungerade bra och med fin roderharmoni, varför han bad att få byta till denna, vilket, efter viss förhandling, godkändes av säljaren. Denna DC3, försedd med winsch, hade deltagit som bogserflygplan till glidflygplanen, som användes vid invasionen av Normandie, och var, liksom alla DC3, surplusmateriel från WW2. Efter viss reparation, renovering och tillsyn, var maskinen färdig att flygas till Kongo.

Innan flygningen hann starta, ringde hussäljaren, flygplansägaren, och bad Åke att flyga till S:t Louis och hämta 34 toilettestolar, som skulle till husen i Kongo. Under denna hämtning blev Åke kontaktad av en grupp människor, som skulle till Europa och som blivit tipsade om att denna flygning skulle ske via Grönland, Island och till Arlanda – Åke skulle hälsa på där hemma – och de undrade om de kunde följa med på denna flygning. Han meddelade då att DC3 ej var försedd med några stolar, utan endast ett parti toilettestolar, varvid kontaktpersonen svarade: ”dé skiter vi i”.

Huruvida de fick följa med på flygningen framgick inte av Åkes berättelse. Efter ett uppehåll på Arlanda fortsatte flygningen till Kongo och Kinshasa och flygplan och toilettestolar kunde levereras till ägaren. När man nästa dag kom ut till flygplanet, hade en DC6 under taxning, kolliderat med DC3án och förorsakat stora skador. Efter många förhandlingar med försäkringsbolag m.m. fick man ersättning med 200.000 dollar. DC3án reparerades och Åke började flyga åt affärsmannen, leveranser av delar till de monteringsfärdiga husen, ut till många platser i Kongo.

Inköpet av DC3án i USA/Kanada skedde under 1977 och några år senare meddelade plötsligt affärsmannen, att han var tvungen att lämna landet p.g. av dåliga affärer och en sviktande ekonomi. Åke hade inte fått ut någon lön under de sista månaderna, så när han träffade affärsmannen på flygplatsen vid avfärden från Kinshasa, fick han det överraskande, positiva beskedet, att DC3án var Åkes, som ersättning för ej utbetald lön. Detta blev starten för Åkes eget flygbolag, med mycket frakt- och persontransporter i Kongo. Han fick bl.a. kontrakt med ABB för mycket flygningar med material till krafledningsutbyggnader i landet och mycket flygningar åt kongolesiska staten.

Omkring 1990 ökade dock oroligheterna i landet och under besök hemma i Sverige, blev Åke uppringd av sin son, som också var engagerad i flygbolaget, vilken meddelade att striderna började närma sig Kinshasa, varför sonen föreslog, i samråd med Åke, att de var tvungna att lämna landet. Åke flög ner till Kinshasa och vid ankomsten dit hade deras kontor/hangar blivit utsatt för beskjutning, med stor förstörelse som följd. Åke och hans son tog till vara på material, som gick att ta med, och lastade i två DC3 och lämnade Kongo och flög hem till Sverige och Vallentuna. En ej så dramatisk ”flykt”, som framgått i media.

DC3án, som Åke idag flyger här hemma, är den maskin Åke köpte i USA åt sin arbetsgivare, så den har varit med honom sedan 1977 och den är döpt till ”Congo Queen”. Den andra DC3án, som flögs hem till Sverige av sonen, finns idag på Karlsborgs Fästning och kan beskådas där. Den är dock strippad på mycket delar, som nu är reservdelar till ”Congo Queen”.

Åke är idag, 72 år gammal, ännu engagerad i Kongo med allehanda flygverksamhet. Mötesdeltagarna tackade Åke för ett mycket intressant och spännande föredrag under rubriken ”Mitt liv i Kongo”, med en stor applåd och naturligtvis ett glas med ingraverad DC3, gjort av Lars Nordqvist.

Vid ”pennan”
Lars Fogelquist