Referat från Årsmöte i SFF-F, 27 febr 2019
Svensk Flyghistorisk Förening, Regionavdelning Norra Småland, (SFF-F), med säte i Jönköping höll sitt 34:e årsmöte onsdagen den 27 februari under ledning av hedersordförande Sven Scheiderbauer för 25:e gången. Mötet som hölls på Jönköpings Flygplats hade samlat ett 30-tal medlemmar och allt enligt dagordningen föll alla i smaken. Punkterna klubbades som vanligt igenom snabbt och styrelsen omvaldes i sin helhet och en ledamot nyvaldes.

Efter konstituering ser styrelsen ut enligt följande: C-E Linghoff ordförande, Lars Fogelquist kassör och vice

ordförande, Sune Hult sekreterare samt Torstein L Wallmo, Ulf Anderson, Nils-Arne Nordahl och nyvalde Mikael Johansson. Antalet medlemmar i regionavdelningen är  c:a 120 st.

När årsmötet var avslutat höll Sven Scheiderbauer ett, som vanligt intressant och roligt, föredrag om sin tid som chef för, som han uttryckte det, ”sina” tre flyghistoriska museer – Flygvapenmuseet i Linköping, Norsk Luftfartsmuseum i Bodö samt Ängelholms Flygmuseum på F 10.

Han började med en snabb berättelse om sin barndom från födseln i Uppsala med en far som var inflyttad österrikare och mamma från Halland. Familjen bosatte sig senare i Lund. Svens kommande flygintresse utmynnade i ett segelflygarcert och likaså A-cert på sjöflygplan (1970). Att militärtjänsten skulle ske inom FV kändes naturligt och han var stridsledningskadett på F 2 och F 20 under perioden 1967-70. Som officer tjänstgjorde Sven på ett antal flottiljer och vägen ledde vidare till MHS. Intresset för flyghistoria växte sig allt starkare och förde honom såsmåningom in i SFF där han var styrelseledamot under perioden 1979-92.

Under denna korta resumé, från födsel till chef på FVM,  berättade Sven på sitt måleriska sätt om flygningar tillsammans med kollegor i Lansen, Jet Provost på RAF, B17 på Malmen mm. På FVM på Malmen ”pryade” Sven under 1985-86 under några månader som Intendent men återgick till FV varifrån han varit tjänstledig.

1992 och 46 år gammal fick så Sven möjligheten att ta sig an Flygvapenmuseet på Malmen som chef. Där kom han att verka för museets utveckling under 13 år (-2005) då han fick ett erbjudande att bli direktör för Norsk Luftfartsmuseum i Bodö. År 2011 pensionerades Sven efter 6 år i Norge.

Att Sven skulle hålla sig från det museala flyget efter pensioneringen var det ingen som trodde. Våren 2012 valdes han till ordförande i Ängelholms Flygmuseum på F 10 och den rollen hade han till 2017 då han växlade ner till vice ordförande.

Under sin tid på de olika museer som Sven basade över var huvudmannaskapet och med det ledningen rätt skiftande. På FVM som är ett statligt museum var hans chef Överintendenten för myndigheten: Statens FörsvarsHistoriska Museer (SFHM). I Norge på Norsk Luftfartsmuseum / Norsk Luftfartssenter  AS, var huvudmannen en stiftelse med statliga anslag / Helägt dotterbolag,  och underordnad en styrelse. Men i Ängelholm var museet föreningsägt och underordnat styrelsen för F 10 Kamratförening.

Förutom att berätta om kollegor på de olika museerna fick vi en inblick i hur de museala planen kommer  till museerna. Gällande FVM så fick man materiel överfört från försvarsmakten, eller som gåvor, köp eller inkomna för renovering. På motsvarande sätt lånades det ut till utländska museer som Le Bourget, Madrid, Ungern och Graz i Österrike, Krakow m fl.

I samband med Svens resor i utlandet skapade han många värdefulle kontakter och som museerna han ansvarade för också fick del av. Tyvärr fick han även se att vissa av de deponerade flygplanen på de utländska museerna kanske inte fick den vård och omsorg som hade förväntats.

En trevlig och intressant kväll går fort och Sven avtackades med applåder och något gott.

(Foton CEL och Sven Scheiderbauer)